ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

179

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

73

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

62

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

165

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

179

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

46

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

3

ตาราง

1,771

ห้องเรียน
-6
ตาราง

30,563

นักเรียน
331
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,597

153
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,153

-38
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,587

196
ตาราง
นร.ม.ปลาย

226

20
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,832

ครูและบุคลากร

สพป.
66
รร.
1,766

76

เกษียณอายุ 2566

บุคลากร สพป. จำนวน 5 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 13 คน

ครู จำนวน 58 คน

รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ119 /66%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /24%
ปฐมวัย - ม.ปลาย3 /2%
ประถมฯ14 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 73 /41%
ขนาดกลาง 104 /58%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 73 /41%
ขนาดที่ 2 57 /32%
ขนาดที่ 3 22 /12%
ขนาดที่ 4 21 /12%
ขนาดที่ 5 6 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 21 /5%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 130 /29%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 5 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 182 /41%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 15 /3%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 47 /11%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 8 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 10 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 23 /5%
บวชในศาสนา 2 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 /31%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 1 /8%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 5 /38%
สถาบันพยาบาล 0 /0%
สถาบันทหาร 0 /0%
สถาบันตำรวจ 0 /0%
สถาบันอื่น ๆ 1 /8%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ภาคการเกษตร 0 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
งานบริการ 0 /0%
รับจ้างทั่วไป 2 /15%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
179 โรงเรียน

8 อำเภอ
คีรีรัฐนิคม

27 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา

28 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง

17 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ

29 โรงเรียน

ตาราง
บ้านตาขุน

10 โรงเรียน

ตาราง
พนม

22 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน

38 โรงเรียน

ตาราง
วิภาวดี

8 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
ท่าชนะ 2 (ทะเลทอง)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)

0 โรงเรียน

ตาราง
บ้านตาขุน

0 โรงเรียน

ตาราง
พนม 1

0 โรงเรียน

ตาราง
พนม 2

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 1 (พุมดวง)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 2 (ตาปี)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 3 (พญาท่าข้าม)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)

0 โรงเรียน

ตาราง
วิภาวดีสัมพันธ์

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม 2 (คลองยัน)

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม (บ้านทำเนียบ)

0 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 1 (ชายแดน)

4 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 2 (ไตรลักษณ์)

6 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)

2 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง 1 (ร่มตาล)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง 2 (สัตตสัมพันธ์)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ 1 (ตรีพลัง)

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม 1 (ท่าขนอน)

0 โรงเรียน

ตาราง
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.