จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,59721,1533,58722630,563
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี236---236
4 ปี1,098---1,098
5 ปี2,254---2,254
6 ปี1,911744--2,655
7 ปี543,1661-3,221
8 ปี293,431--3,460
9 ปี133,395--3,408
10 ปี23,568--3,570
11 ปี-3,562--3,562
12 ปี-3,000130-3,130
13 ปี-2131,206-1,419
14 ปี-451,131-1,176
15 ปี-22997111,030
16 ปี-49867169
17 ปี-22185108
18 ปี-136266
19 ปี---11
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี6---6
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี25---25
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี2417--41
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี-58--58
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-80--80
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-89--89
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-102--102
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-100--100
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-79--79
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-6--6
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-1--1
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด960--69
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี1---1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี3---3
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี52--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี-7--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-10--10
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-11--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-8--8
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-12--12
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี2---2
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี5---5
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี52--7
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-10--10
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-7--7
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-5--5
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-11--11
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด268945-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี4---4
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี131--14
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-14--14
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-20--20
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-11--11
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-21--21
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-11--11
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-105-15
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี--15-15
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-112-13
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี--12-12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี--1-1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี-9--9
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-22--22
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-22--22
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-14--14
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-18--18
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-23--23
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-11--11
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี2---2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี4---4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี42--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-3--3
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-4--4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-6--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี2---2
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี11---11
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี83--11
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-12--12
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-9--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-6--6
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-4--4
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-9--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-8--8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี2---2
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี71--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-10--10
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-16--16
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-11--11
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-16--16
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-16--16
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-10--10
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี2---2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี4---4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี4---4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-5--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-6--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-8--8
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-5--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3415090-274
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี2---2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี18---18
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี146--20
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-16--16
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-32--32
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-22--22
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-20--20
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-29--29
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-246-30
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--34-34
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี-128-29
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--22-22
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7820692-376
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี1---1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี40---40
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี34---34
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-35--35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี137--38
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี238--40
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-34--34
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-31--31
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-291-30
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--29-29
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี-232-34
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--30-30
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2811475-217
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี11---11
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี17---17
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-12--12
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-25--25
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-21--21
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-21--21
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-23--23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-12--12
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--28-28
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--22-22
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--24-24
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.