วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย00414408 -6403 -5
ระดับประถมศึกษา001,2061,196 -101,189 -7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00154155 1161 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00181818
รวม001,7921,777 -151,771 -6