วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย005,9535,444 -5095,597 153
ระดับประถมศึกษา0021,29121,191 -10021,153 -38
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น003,1703,391 2213,587 196
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00180206 221226 20
รวม0030,59430,232 -36230,563 331
ห้องเรียน001,7921,777 -151,771 -6