จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด72,949522-3,478
ความพิการทางการมองเห็น-5--5
ความพิการทางการได้ยิน-32-5
ความพิการทางสติปัญญา13518-54
ความพิการร่างกายและสุขภาพ1122-15
ความพิการทางการเรียนรู้-2,801490-3,291
ความพิการทางการพูดและภาษา18--9
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-361-37
ความพิการทางการออทิสติก4233-30
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-266-32
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนพิการทั้งหมด-57--57
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการได้ยิน-1--1
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางสติปัญญา-1--1
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการเรียนรู้-51--51
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-2421-45
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-2421-45
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนพิการทั้งหมด-2313-36
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางสติปัญญา-12-3
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการเรียนรู้-2210-32
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนพิการทั้งหมด-3011-41
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการเรียนรู้-3011-41
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนพิการทั้งหมด-2022-42
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการมองเห็น-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการได้ยิน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางสติปัญญา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการเรียนรู้-2022-42
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพูดและภาษา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการออทิสติก-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.