จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,59721,1533,587-30,563
เตี้ย5561,267288-2,120
ค่อนข้างเตี้ย4121,318197-1,936
สูงตามเกณฑ์4,03616,3432,842-23,410
ค่อนข้างสูง2511,143156-1,560
สูง3421,082104-1,537
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เตี้ย121--22
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างเตี้ย228--30
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูงตามเกณฑ์47399--446
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างสูง347--50
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูง237--39
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด960--69
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เตี้ย612--18
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างเตี้ย16--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูงตามเกณฑ์241--43
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างสูง-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูง-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย16--7
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย24--6
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์929--38
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด268945-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-65-11
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย445-13
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์227034-126
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-61-7
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-3--3
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-24--24
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-26--26
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์-67--67
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-2--2
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย22--4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์826--34
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย23--5
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย21--3
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์2242--64
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง45--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-1--1
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-4--4
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์759--66
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-6--6
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง210--12
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย11--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์927--36
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3415090-274
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย-2724-51
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย6163-25
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์279959-185
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง142-7
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง-42-6
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7820692-376
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย36105-51
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย792-18
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์3315580-268
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง-182-20
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง2143-19
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2811475-217
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย268-16
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย3164-23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์218763-171
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง-3--3
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง22--4
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.