จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,91211,5292,15015716,748
เดินเท้า3086201137
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2,5969,1061,3668713,155
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2862,333762693,450
จักรยานยืมเรียน-42-6
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39369--408
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30230--260
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9139--148
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--23
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.619--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ619--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-924-33
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-623-29
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-48--48
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35--35
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1017--27
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1016--26
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.246--48
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-1--1
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ245--47
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123--24
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17--17
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.307358-161
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ275229-108
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32129-53
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3712265-224
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า1-2-3
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3410231-167
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22031-53
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน--1-1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.127853-143
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-1--1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ116938-118
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1715-23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-1--1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.