จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,5058,7792,15010012,534
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง313-7
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย210--12
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,4878,7302,14110012,458
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า4184-26
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท9202-31
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด199--100
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กเร่ร่อน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ชนกลุ่มน้อย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กยากจน199--100
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กำพร้า-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด349--52
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กเร่ร่อน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ชนกลุ่มน้อย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กยากจน349--52
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กำพร้า-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน-25--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53031-66
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน53031-66
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-48--48
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน-48--48
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด726--33
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน625--31
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า11--2
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด846--54
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน846--54
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด931--40
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน927--36
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4--4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด108046-136
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน108046-136
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด55631-92
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน45631-91
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า1---1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2231-53
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน-1929-48
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-32-5
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.