ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
56%
15:1
อนุบาล 3224
44%
14:1
ระดับปฐมวัย639
13%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 28210
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 69413
22%
113:1
ระดับประถมศึกษา402060
87%
610:1
รวมทั้งสิ้น462369
100%
89:1