ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
35%
115:1
อนุบาล 3131528
65%
128:1
ระดับปฐมวัย212243
20%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112435
26%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 317724
18%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101222
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
9%
112:1
ระดับประถมศึกษา7064134
62%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18311
28%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211415
38%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36814
35%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251540
18%
313:1
รวมทั้งสิ้น116101217
100%
1120:1