ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
75%
13:1
อนุบาล 31-1
25%
11:1
ระดับปฐมวัย224
17%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 13-3
16%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5134
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
32%
16:1
ระดับประถมศึกษา11819
83%
54:1
รวมทั้งสิ้น131023
100%
73:1