ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

178

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

75

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

66

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

164

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

178

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

46

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

3

ตาราง

1,761

ห้องเรียน
-9
ตาราง

29,979

นักเรียน
-483
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,693

221
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,718

-432
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,316

-300
ตาราง
นร.ม.ปลาย

252

28
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,832

ครูและบุคลากร

สพป.
66
รร.
1,766

76

เกษียณอายุ 2567

บุคลากร สพป. จำนวน 5 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 13 คน

ครู จำนวน 58 คน

รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ118 /66%
ปฐมวัย - ม.ต้น43 /24%
ปฐมวัย - ม.ปลาย3 /2%
ประถมฯ14 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 75 /42%
ขนาดกลาง 101 /57%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 75 /42%
ขนาดที่ 2 54 /30%
ขนาดที่ 3 25 /14%
ขนาดที่ 4 19 /11%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
178 โรงเรียน

8 อำเภอ
คีรีรัฐนิคม

26 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา

28 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง

17 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ

29 โรงเรียน

ตาราง
บ้านตาขุน

10 โรงเรียน

ตาราง
พนม

22 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน

38 โรงเรียน

ตาราง
วิภาวดี

8 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
ท่าชนะ 2 (ทะเลทอง)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)

0 โรงเรียน

ตาราง
บ้านตาขุน

0 โรงเรียน

ตาราง
พนม 1

0 โรงเรียน

ตาราง
พนม 2

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 1 (พุมดวง)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 2 (ตาปี)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 3 (พญาท่าข้าม)

0 โรงเรียน

ตาราง
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)

0 โรงเรียน

ตาราง
วิภาวดีสัมพันธ์

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม 2 (คลองยัน)

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม (บ้านทำเนียบ)

0 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 1 (ชายแดน)

4 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 2 (ไตรลักษณ์)

6 โรงเรียน

ตาราง
ไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)

2 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง 1 (ร่มตาล)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าฉาง 2 (สัตตสัมพันธ์)

0 โรงเรียน

ตาราง
ท่าชนะ 1 (ตรีพลัง)

0 โรงเรียน

ตาราง
คีรีรัฐนิคม 1 (ท่าขนอน)

0 โรงเรียน

ตาราง
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.