จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,69320,7183,31625229,979
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี247---247
4 ปี1,222---1,222
5 ปี2,2531--2,254
6 ปี1,840804--2,644
7 ปี862,947--3,033
8 ปี303,206--3,236
9 ปี113,425--3,436
10 ปี33,399--3,402
11 ปี-3,538--3,538
12 ปี-3,111110-3,221
13 ปี-1941,000-1,194
14 ปี1611,177-1,239
15 ปี-2289522939
16 ปี-99482185
17 ปี-1247398
18 ปี--147185
19 ปี--246
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี7---7
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี26---26
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี2817--45
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี-60--60
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-57--57
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-86--86
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-90--90
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-102--102
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-87--87
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด555--60
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี1---1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี31--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี16--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-10--10
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-7--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-11--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-11--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี3---3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี24--6
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-10--10
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-2--2
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด229747-166
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี3---3
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี10---10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี92--11
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-15--15
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-17--17
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-20--20
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-12--12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-19--19
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-122-14
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี--16-16
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี--18-18
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี--10-10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี--1-1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-120--120
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี-6--6
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-23--23
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-23--23
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-24--24
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-12--12
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-14--14
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-18--18
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี2---2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี33--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-4--4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-6--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี1---1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี8---8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี73--10
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-8--8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-11--11
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-7--7
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-5--5
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-5--5
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-9--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี5---5
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี162--18
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-8--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-14--14
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-19--19
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-12--12
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-16--16
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-14--14
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี1---1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี3---3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี61--7
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-5--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-5--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-6--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-8--8
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3713181-249
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี2---2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี25---25
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี105--15
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-19--19
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-11--11
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-27--27
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-19--19
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-19--19
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-292-31
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี-226-28
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--28-28
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--24-24
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7019682-348
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี35---35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี351--36
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-34--34
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-30--30
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-34--34
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-35--35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-33--33
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-29--29
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--29-29
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--27-27
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--25-25
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี16---16
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี112--13
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-17--17
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-13--13
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-23--23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-19--19
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-22--22
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-221-23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--15-15
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--24-24
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--22-22
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.