จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,62520,7673,37326230,027
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี224---224
4 ปี1,182---1,182
5 ปี2,2371--2,238
6 ปี1,849804--2,653
7 ปี862,945--3,031
8 ปี313,213--3,244
9 ปี123,435--3,447
10 ปี33,405--3,408
11 ปี-3,562--3,562
12 ปี-3,094108-3,202
13 ปี-202993-1,195
14 ปี1671,195-1,263
15 ปี-2592523973
16 ปี-1010983202
17 ปี-22777106
18 ปี-1147287
19 ปี-12710
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด57501--558
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี6---6
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี25---25
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี2615--41
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี-60--60
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-58--58
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-88--88
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-91--91
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-103--103
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-86--86
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด455--59
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)2 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)3 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)4 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)5 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)6 ปี31--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)7 ปี16--7
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)8 ปี-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)9 ปี-8--8
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)10 ปี-11--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)11 ปี-11--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)12 ปี-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)13 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)14 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)15 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)16 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)17 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)18 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)19 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปี-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)20 ปีขึ้นไป-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด745--52
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี3---3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี24--6
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-9--9
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-9--9
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-2--2
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-8--8
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-9--9
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด219346-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี3---3
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี10---10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี82--10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-15--15
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-17--17
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-19--19
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-12--12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-18--18
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-102-12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี--16-16
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี--17-17
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี--10-10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี--1-1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-116--116
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี-6--6
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-22--22
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-24--24
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-20--20
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-11--11
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-15--15
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-18--18
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1442--56
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี2---2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี32--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-9--9
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-4--4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-7--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-8--8
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2550--75
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี1---1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี8---8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี9---9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี73--10
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-8--8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-12--12
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-8--8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-5--5
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-4--4
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-9--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1982--101
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)2 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)3 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)4 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)5 ปี5---5
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)6 ปี141--15
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)7 ปี-8--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)8 ปี-14--14
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)9 ปี-18--18
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)10 ปี-11--11
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)11 ปี-16--16
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)12 ปี-14--14
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)13 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)14 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)15 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)16 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)17 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)18 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)19 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปี-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)20 ปีขึ้นไป-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด833--41
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี1---1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี3---3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี41--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-5--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-6--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-8--8
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3613582-253
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี1---1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี23---23
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี125--17
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-20--20
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-12--12
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-29--29
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-18--18
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-21--21
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-282-30
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี-226-28
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--27-27
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--25-25
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--2-2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7219685-353
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี35---35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี37---37
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-35--35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-29--29
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-35--35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-36--36
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-33--33
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-28--28
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--28-28
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--28-28
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--28-28
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)น้อยกว่า 2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)4 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)5 ปี16---16
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)6 ปี112--13
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7 ปี-17--17
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)8 ปี-14--14
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)9 ปี-23--23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)10 ปี-20--20
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)11 ปี-20--20
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)12 ปี-221-23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)13 ปี--14-14
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)14 ปี--24-24
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)15 ปี--23-23
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)16 ปี--1-1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)17 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)18 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)19 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปี-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)20 ปีขึ้นไป-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.