วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย0414408 -6403 -5403
ระดับประถมศึกษา01,2061,196 -101,188 -81,181 -7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0154155 1161 6159 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า018181818
รวม01,7921,777 -151,770 -71,761 -9