วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย05,9535,444 -5095,472 285,625 153
ระดับประถมศึกษา021,29121,191 -10021,150 -4120,767 -383
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น03,1703,391 2213,616 2253,373 -243
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0180206 221224 225262 38
รวม030,59430,232 -36230,462 23030,027 -435
ห้องเรียน01,7921,777 -151,770 -71,764 -6