จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,69320,7183,316-29,979
เตี้ย4931,126181-1,807
ค่อนข้างเตี้ย3841,087166-1,647
สูงตามเกณฑ์4,25816,1472,709-23,322
ค่อนข้างสูง2641,221157-1,656
สูง2941,137102-1,544
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--1-3

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เตี้ย224--26
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างเตี้ย125--26
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูงตามเกณฑ์43376--419
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างสูง445--49
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูง1129--40
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด555--60
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เตี้ย12--3
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างเตี้ย-2--2
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูงตามเกณฑ์444--48
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างสูง-2--2
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สูง-5--5
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย18--9
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย12--3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์530--35
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-1--1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-3--3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด229747-166
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-23-5
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-7--7
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์207443-137
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง28--10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-61-7
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-120--120
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-7--7
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-4--4
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์-103--103
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-3--3
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-3--3
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย45--9
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย21--3
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์833--41
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย-4--4
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย1---1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์2442--66
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง-3--3
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เตี้ย12--3
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างเตี้ย-2--2
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูงตามเกณฑ์1566--81
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างสูง36--9
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สูง29--11
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย24--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย12--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์727--34
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3713181-249
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย268-16
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย2123-17
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์3310467-204
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง-21-3
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง-72-9
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7019682-348
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย273-12
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย521-8
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์6115672-289
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง1154-20
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง1162-19
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เตี้ย1-3-4
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างเตี้ย-32-5
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูงตามเกณฑ์2310052-175
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างสูง135-9
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สูง2121-15
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.