จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,83411,3341,98020116,349
เดินเท้า3586121134
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2,5829,0561,41510213,155
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2162,190551983,055
จักรยานยืมเรียน122-5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32338--370
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21212--233
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11126--137
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--23
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.520--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ520--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1025-35
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า--1-1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-821-29
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-53--53
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42--42
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.714--21
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.946--55
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ945--54
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119--20
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.288344-155
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ276021-108
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12323-47
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4810258-208
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ438637-166
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51620-41
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน--1-1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.87743-128
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ86930-107
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-713-20
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-1--1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.