จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2292,211555943,089
จักรยานยืมเรียน122-5
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2,6039,0181,3859613,102
เดินเท้า3686142138
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,86911,3171,95619216,334

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12124--136
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22211--233
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34335--369
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จักรยานยืมเรียน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--23
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เดินเท้า-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ520--25
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.520--25
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1021-31
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า--1-1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1226-38
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-43--43
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-55--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.714--21
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จักรยานยืมเรียน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เดินเท้า-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1146--57
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1147--58
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119--20
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12222-45
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ285721-106
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.297943-151
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน--1-1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51719-41
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ428837-167
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4710557-209
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จักรยานยืมเรียน-1--1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-613-19
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ87029-107
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เดินเท้า-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.87742-127


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.