เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
84020001 วัดชยาราม ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640198watchayaram001@surat2.go.th
84020002 สารภีอุทิศ ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640201sarapheeuthid002@surat2.go.th
84020003 บ้านตะกรบ ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640202bantakrob003@surat2.go.th
84020004 บ้านห้วยพุน ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640205banhuayphun004@suart2.go.th
84020005 วัดวิชิตธาราราม ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640208watvichittararam005@surat2.go.th
84020006 วัดไตรรัตนากร ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640207wattrirattanakorn006@suart2.go.th
84020008 บ้านนาแค ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640203bannakae008@surat2.go.th
84020009 บ้านหนองมน ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640204bannongmon009@surat2.go.th
84020010 บ้านนา ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640183banna010@surat2.go.th
84020011 บ้านห้วยตาหมิง ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640184banhuaytaming011@surat2.go.th
84020012 บ้านพรุยายชี ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640185banpruyaichi012@surat2.go.th
84020013 วัดวิโรจนาราม ไชยาhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640186watwirotjanaram013@surat2.go.th