จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,5188,2281,94113611,823
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง353-11
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน--1-1
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย211--13
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,4948,1611,93413611,725
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า8302-40
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท11211-33
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด179--80
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กเร่ร่อน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ชนกลุ่มน้อย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กยากจน179--80
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กำพร้า-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด344--47
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กเร่ร่อน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ชนกลุ่มน้อย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กยากจน344--47
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กำพร้า-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด118--19
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน118--19
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด32825-56
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน32825-56
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-40--40
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน-40--40
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1233--45
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน1233--45
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด323--26
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน321--24
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-2--2
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1153--64
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กเร่ร่อน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ชนกลุ่มน้อย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กยากจน1153--64
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กำพร้า-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด633--39
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน629--35
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4--4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16034-95
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน16034-95
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14032-73
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน13932-72
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า-1--1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3126-57
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กถูกทอดทิ้ง-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กเร่ร่อน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผลกระทบจากเอดส์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ชนกลุ่มน้อย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กยากจน-3125-56
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กำพร้า--1-1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.