สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1387376763
14%
6312:1
อนุบาล 21,1531,0822,235
40%
16414:1
อนุบาล 31,3451,2542,599
46%
17615:1
ระดับปฐมวัย2,8852,7125,597
18%
40314:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,8691,7053,574
17%
19918:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7941,6663,460
16%
20017:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8101,7043,514
17%
19618:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,9041,6793,583
17%
19818:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8721,7393,611
17%
19718:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7681,6433,411
16%
19917:1
ระดับประถมศึกษา11,01710,13621,153
69%
1,18918:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17216231,344
37%
5524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26474731,120
31%
5421:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36105131,123
31%
5222:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9781,6093,587
12%
16122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4224769
31%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5375289
39%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6284068
30%
611:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย87139226
1%
1813:1
รวมทั้งสิ้น15,96714,59630,563
100%
1,77117:1