สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2363470
47%
514:1
อนุบาล 3433780
53%
516:1
ระดับปฐมวัย7971150
16%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 1333568
14%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 2553388
17%
518:1
ประถมศึกษาปีที่ 3564197
19%
424:1
ประถมศึกษาปีที่ 4503686
17%
422:1
ประถมศึกษาปีที่ 5484391
18%
423:1
ประถมศึกษาปีที่ 6324173
15%
418:1
ระดับประถมศึกษา274229503
55%
2619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16439103
40%
334:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2423678
30%
326:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3472976
30%
325:1
มัธยมศีกษาตอนต้น153104257
28%
929:1
รวมทั้งสิ้น506404910
100%
4520:1