ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111122
40%
122:1
อนุบาล 3122133
60%
133:1
ระดับปฐมวัย233255
9%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 1263763
12%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 2364278
15%
326:1
ประถมศึกษาปีที่ 3434689
17%
330:1
ประถมศึกษาปีที่ 4504595
18%
332:1
ประถมศึกษาปีที่ 56446110
21%
337:1
ประถมศึกษาปีที่ 6475097
18%
332:1
ระดับประถมศึกษา266266532
91%
1830:1
รวมทั้งสิ้น289298587
100%
2029:1