ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-33
43%
13:1
อนุบาล 2112
29%
12:1
อนุบาล 32-2
29%
12:1
ระดับปฐมวัย347
14%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6167
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา212344
86%
67:1
รวมทั้งสิ้น242751
100%
96:1