ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
42%
111:1
อนุบาล 331215
58%
115:1
ระดับปฐมวัย81826
16%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 29918
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 491120
22%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
12%
111:1
ระดับประถมศึกษา454489
56%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 114822
49%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27310
22%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37613
29%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น281745
28%
315:1
รวมทั้งสิ้น8179160
100%
1115:1