ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1111021
18%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 218826
22%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101222
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 512416
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 611819
16%
119:1
ระดับประถมศึกษา6951120
100%
620:1
รวมทั้งสิ้น6951120
100%
620:1