ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1729
30%
19:1
อนุบาล 23710
33%
110:1
อนุบาล 35611
37%
111:1
ระดับปฐมวัย151530
37%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 16915
29%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
14%
17:1
ระดับประถมศึกษา213051
63%
69:1
รวมทั้งสิ้น364581
100%
99:1