ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
35%
113:1
อนุบาล 3141024
65%
124:1
ระดับปฐมวัย221537
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 171219
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 231114
11%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 314418
14%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131023
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171027
21%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181230
23%
130:1
ระดับประถมศึกษา7259131
53%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101323
28%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151833
41%
133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131225
31%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น384381
33%
327:1
รวมทั้งสิ้น132117249
100%
1123:1