ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19615
39%
115:1
อนุบาล 26410
26%
110:1
อนุบาล 311213
34%
113:1
ระดับปฐมวัย261238
45%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6516
13%
16:1
ระดับประถมศึกษา252146
55%
68:1
รวมทั้งสิ้น513384
100%
99:1