ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28614
41%
114:1
อนุบาล 3101020
59%
120:1
ระดับปฐมวัย181634
30%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 491120
25%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66814
18%
114:1
ระดับประถมศึกษา364480
70%
613:1
รวมทั้งสิ้น5460114
100%
814:1