ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28917
40%
117:1
อนุบาล 3151025
60%
125:1
ระดับปฐมวัย231942
22%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121022
15%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 318826
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 417623
16%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111930
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151126
18%
126:1
ระดับประถมศึกษา8661147
78%
625:1
รวมทั้งสิ้น10980189
100%
824:1