ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 241216
73%
116:1
อนุบาล 3426
27%
16:1
ระดับปฐมวัย81422
22%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 45611
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 512820
26%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 69716
21%
116:1
ระดับประถมศึกษา433477
78%
613:1
รวมทั้งสิ้น514899
100%
812:1