ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
18%
16:1
อนุบาล 27512
35%
112:1
อนุบาล 39716
47%
116:1
ระดับปฐมวัย201434
21%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101222
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101020
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141327
22%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 514620
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
14%
117:1
ระดับประถมศึกษา6956125
79%
621:1
รวมทั้งสิ้น8970159
100%
918:1