ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26612
40%
112:1
อนุบาล 310818
60%
118:1
ระดับปฐมวัย161430
23%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 161016
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 481018
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121022
21%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 681220
19%
120:1
ระดับประถมศึกษา4756103
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น6370133
100%
817:1