ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
50%
12:1
อนุบาล 3-22
50%
12:1
ระดับปฐมวัย224
10%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
31%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
17%
16:1
ระดับประถมศึกษา201636
90%
66:1
รวมทั้งสิ้น221840
100%
85:1