ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
30%
13:1
อนุบาล 3347
70%
17:1
ระดับปฐมวัย4610
6%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 111819
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 212820
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 381624
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
9%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 617926
23%
126:1
ระดับประถมศึกษา6153114
67%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 151015
33%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29817
37%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38614
30%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น222446
27%
315:1
รวมทั้งสิ้น8783170
100%
1115:1