ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
35%
17:1
อนุบาล 2246
30%
16:1
อนุบาล 3437
35%
17:1
ระดับปฐมวัย11920
24%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 14711
22%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
10%
15:1
ระดับประถมศึกษา252449
58%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1426
40%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2145
33%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3224
27%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7815
18%
35:1
รวมทั้งสิ้น434184
100%
127:1