ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
33%
15:1
อนุบาล 2-11
7%
11:1
อนุบาล 3549
60%
19:1
ระดับปฐมวัย9615
12%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 28311
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6729
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา312657
45%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111021
39%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211516
30%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312517
31%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น342054
43%
318:1
รวมทั้งสิ้น7452126
100%
1211:1