ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
33%
111:1
อนุบาล 2639
27%
19:1
อนุบาล 36713
39%
113:1
ระดับปฐมวัย191433
23%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 15914
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 38715
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4369
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 581018
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
10%
18:1
ระดับประถมศึกษา374683
59%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1156
24%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27512
48%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3437
28%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น121325
18%
38:1
รวมทั้งสิ้น6873141
100%
1212:1