ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
52%
113:1
อนุบาล 35712
48%
112:1
ระดับปฐมวัย121325
23%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 17714
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
8%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 46915
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 57916
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 621012
14%
112:1
ระดับประถมศึกษา354883
77%
614:1
รวมทั้งสิ้น4761108
100%
814:1