ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-22
29%
12:1
อนุบาล 2-22
29%
12:1
อนุบาล 33-3
43%
13:1
ระดับปฐมวัย347
18%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1156
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5178
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
13%
14:1
ระดับประถมศึกษา82432
82%
65:1
รวมทั้งสิ้น112839
100%
94:1