ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 213720
61%
120:1
อนุบาล 38513
39%
113:1
ระดับปฐมวัย211233
25%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 18412
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 381119
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 410919
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111021
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 67815
15%
115:1
ระดับประถมศึกษา5248100
75%
617:1
รวมทั้งสิ้น7360133
100%
817:1