ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211516
31%
116:1
อนุบาล 3132336
69%
136:1
ระดับปฐมวัย242852
16%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111627
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2172037
19%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 3161834
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121527
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191130
16%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6231437
19%
137:1
ระดับประถมศึกษา9894192
61%
632:1
มัธยมศึกษาปีที่ 117421
29%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2101929
40%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111122
31%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น383472
23%
324:1
รวมทั้งสิ้น160156316
100%
1129:1