ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
67%
16:1
อนุบาล 3213
33%
13:1
ระดับปฐมวัย549
24%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1527
25%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
18%
15:1
ระดับประถมศึกษา181028
76%
65:1
รวมทั้งสิ้น231437
100%
85:1