ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29615
60%
115:1
อนุบาล 36410
40%
110:1
ระดับปฐมวัย151025
29%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4729
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 610414
23%
114:1
ระดับประถมศึกษา352762
71%
610:1
รวมทั้งสิ้น503787
100%
811:1