ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
42%
111:1
อนุบาล 38715
58%
115:1
ระดับปฐมวัย161026
21%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 110616
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101020
20%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 561016
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 641620
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา4852100
79%
617:1
รวมทั้งสิ้น6462126
100%
816:1