ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18412
28%
112:1
อนุบาล 271017
40%
117:1
อนุบาล 39514
33%
114:1
ระดับปฐมวัย241943
26%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 114721
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131023
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 311617
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101424
19%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111627
22%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 610313
10%
113:1
ระดับประถมศึกษา6956125
74%
621:1
รวมทั้งสิ้น9375168
100%
919:1