ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161834
49%
134:1
อนุบาล 3191635
51%
218:1
ระดับปฐมวัย353469
13%
323:1
ประถมศึกษาปีที่ 1281947
16%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 2262753
18%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 3332356
19%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 4222850
17%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 5262450
17%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 6301646
15%
223:1
ระดับประถมศึกษา165137302
57%
1225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211839
37%
139:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2171128
26%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3162339
37%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5452106
20%
427:1
มัธยมศึกษาปีที่ 461420
35%
210:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5111223
40%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
25%
27:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย233457
11%
610:1
รวมทั้งสิ้น277257534
100%
2521:1