ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
33%
16:1
อนุบาล 2358
44%
18:1
อนุบาล 3224
22%
14:1
ระดับปฐมวัย9918
16%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
22%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2268
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 69413
26%
113:1
ระดับประถมศึกษา262450
43%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111718
38%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210515
32%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311314
30%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น222547
41%
316:1
รวมทั้งสิ้น5758115
100%
1210:1