ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
67%
16:1
อนุบาล 3-33
33%
13:1
ระดับปฐมวัย459
25%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
26%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
15%
14:1
ระดับประถมศึกษา171027
75%
65:1
รวมทั้งสิ้น211536
100%
85:1