ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1111122
28%
122:1
อนุบาล 2141024
30%
124:1
อนุบาล 3181634
43%
134:1
ระดับปฐมวัย433780
19%
327:1
ประถมศึกษาปีที่ 1322658
24%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 2211334
14%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 3161733
14%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 4222850
21%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 519827
11%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6182139
16%
220:1
ระดับประถมศึกษา128113241
57%
1122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151126
25%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2122638
37%
219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3162238
37%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4359102
24%
520:1
รวมทั้งสิ้น214209423
100%
1922:1